Dyrektor CUW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy w Dziale Księgowości - 1 lipca 2024 r.

 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko: księgowy
  262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 21 czerwiec 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze
  263 KB
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
  17 KB
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  17 KB
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy, na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze
  16 KB
 • KLAUZULA ZGODY KANDYDATA DO PRACY - oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie
  17 KB
 • OŚWIADCZENIE – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z innymi rekrutacjami w przyszłości przez okres 1 roku od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych w naborze
  16 KB