• SWZ
  577 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  25 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  15 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby
  15 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- wykaz usług
  14 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ- informacja o przynależności do grupy kapitałowej
  15 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ- projekt umowy
  31 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia
  14 KB
 • Załącznik nr 8 do SWZ- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy
  13 KB