DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP DEKLARACJI:
Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
bipcuw.bialogard.info
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona BIP Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
WYŁĄCZENIA:
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Oświadczenie sporządzono: 28.03.2022 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 20.03.2024 r.
Dane zaktualizowano: 20.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
SKRÓTY KLAWIATUROWE:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wioleta Kowalewska, mail: cuw.wioleta.kowalewska@bialogard.info.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 608 313 956. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:
Każdy ma prawo wystąpić Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
W przypadku, gdy Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).
Żądanie powinno zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku, gdy Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard lub za pomocą e-mail: cuw@bialogard.info.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Budynek: Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard (wejście B do budynku Urzędu Miasta Białogard)
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne (wejście B do budynku Urzędu Miasta Białogard) oraz wejście boczne od strony wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta Białogard.
Do wejścia CUW w Białogardzie prowadzą schody. Pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach ze względu na brak podjazdu.
Istnieje możliwość zapewnienia pomocy w obsłudze przez pracowników CUW w Białogardzie przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 94 3579 350.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Na parterze budynku znajduje się toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
APLIKACJE MOBILNE:
Brak
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.)
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440 ze zm.)