• SWZ
  383 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  26 KB
 • Załącznik nr 1a do formularza ofertowego- formularz asortymentowo-cenowy (10m-sc)
  15 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  23 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby
  22 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- informacja o przynależności do grupy kapitałowej
  15 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia
  14 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy
  13 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy
  29 KB