DZIAŁ KADR CUW w Białogardzie
WEJŚCIE B DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA BIAŁOGARD
POKÓJ – I PIĘTRO NR 256A


Starszy specjalista ds. kadr – 
tel. 94 3579 362
 

Specjalista ds. kadr –
tel. 94 3579 361
 

Pomoc administracyjna – 
tel. 94 3579 365
 


Do zakres zadań działu kadr należy:
I. wykonywanie zadań na rzecz CUW i jednostek obsługiwanych, w tym:
1. prowadzenie obsługi kadrowej i spraw pracowniczych pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych, w szczególności:


a. informowanie osób prowadzących obsługę płacową o zdarzeniach powodujących konieczność zgłoszenia do ZUS, dokonania zmian i wyrejestrowywania pracowników i członków ich rodzin,
b. gromadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
c. sporządzanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu,
d. wystawianie pracownikom skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne przy zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni,
e. sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
f. prowadzenie kadr w systemie kadrowym,
g. prowadzenie składnicy akt osobowych,


2. opracowywanie projektów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw związanych z obsługą kadrową;
3. sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji z realizacji zadań kadrowych;
4. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych planów zatrudnienia, wspólna realizacja ustalonych planów,
5. pomoc w prowadzeniu spraw socjalnych,
6. przygotowywanie informacji dotyczących średniorocznej wysokości etatów osób zatrudnionych będące podstawą do ustalenia i rozliczenia odpisu na ZFŚS Centrum i jednostek obsługiwanych,
7. przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze;
8. pomoc w koordynowaniu przeprowadzania służby przygotowawczej,
9. prowadzenie spraw dotyczących okresowych ocen pracowników Centrum,
10. pomoc w opracowywaniu regulaminów Centrum i jednostek obsługiwanych, w szczególności: pracy, wynagradzania i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. sporządzanie deklaracji i naliczeń składek na PFRON pracowników jednostek obsługiwanych,
12. weryfikacja projektów arkuszy organizacji i zmian do arkuszy organizacji jednostek oświatowych pod względem kadrowym.