DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CUW w Białogardzie
WEJŚCIE B DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA BIAŁOGARD

POKÓJ: PARTER NR 153
 

Główny księgowy CUW – mgr Joanna Bachtiak
tel. 94 3579 352
e-mail: cuw.joanna.bachtiak@bialogard.info

Zastępca głównego księgowego CUW – mgr Anna Kluczyńska
tel. 94 3579 353
e-mail: cuw.anna.kluczynska@bialogard.info 

POKÓJ: PARTER NR 152

Księgowy –
tel. 94 3579 355


Księgowy – 
tel. 94 3579 354


Księgowy – 
tel. 94 3579 364

 
Księgowy – 
tel. 94 3579 356
 


Do zakres zadań działu księgowości należy: 
I.    Wykonywanie zadań na rzecz CUW i jednostek obsługiwanych, w tym::

 • przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian,
 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych;
 • pomoc w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej w zakresie działalności jednostek obsługiwanych,
 • kontrola kompletności, rzetelności i prawidłowości dostarczanych dokumentów przez jednostki obsługiwane,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • rozliczanie dokumentów finansowych obsługiwanych jednostek do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonych planach finansowych jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnej,
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych,
 • prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych,
 • przygotowywanie materiałów do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz innych przewidzianych przepisami prawa w zakresie wykonywanych zadań,
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz finansowych,
 • rozliczanie dokumentów zaliczek,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • księgowanie wyników inwentaryzacji środków trwałych jednostek obsługiwanych,
 • rozliczanie i księgowanie wyników inwentaryzacji pozostałych składników majątku jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.