DZIAŁ PŁAC CUW w Białogardzie
WEJŚCIE B DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA BIAŁOGARD

POKÓJ – I PIĘTRO NR 254
 

Starszy specjalista ds. płac – 
tel. 94 3579 359
 


Specjalista ds. płac – 
tel. 94 3579 358
 


Specjalista ds. plac – 
tel. 94 3579 360
 


Do zakres zadań działu płac należy:
I. Wykonywanie zadań na rzecz CUW i jednostek obsługiwanych, w tym::
1. prowadzenie całokształtu spraw płacowych związanych z naliczaniem i potrącaniem wynagrodzeń w ramach umów o pracę oraz z umów cywilno-prawnych i zasiłków ZUS dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych obsługiwanych jednostek,
2. czynności związane z dokonywaniem wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wynagrodzeń,
3. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników oraz zaświadczeń RP7 do ZUS,
4. prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS od pracodawcy i pracownika oraz prac związanych z naliczeniem i regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
5. uczestniczenie w opracowywaniu rocznego planu finansowego w zakresie płac i pochodnych oraz w sporządzaniu harmonogramu wydatków płacowych,
6. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej wynagrodzeń, a także zleconych kalkulacji, sprawozdawczości oraz miesięcznych i rocznych deklaracji wraz z wymaganymi informacjami w zakresie wykorzystania funduszu płac,
7. uzgadnianie z działem Księgowości wysokości środków na wynagrodzenia, także w zakresie sporządzanej sprawozdawczości i różnego rodzaju informacji,
8. współpraca z kierownikami obsługiwanych jednostek w zakresie realizacji powierzonego zakresu czynności,
9. przygotowywanie dla Działu Księgowości niezbędnych informacji dotyczących wysokości wynagrodzeń,
10. doskonalenie metody pracy poprzez udział w naradach, szkoleniach, sympozjach z zakresu prawa pracy przepisów szczególnych dotyczących obszaru wykonywanych zadań,
11. wykonywanie innych zleconych przez przełożonych czynności wynikających z potrzeb CUW lub jednostek obsługiwanych,
12. zgłaszanie do ZUS, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie pracowników i członków ich rodzin oraz zlecebiorców,
13. przekazywanie danych w bazie danych SIO obejmujących dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą w Centrum Usług Wspólnych,
14. przygotowywanie danych do ewidencji wydatków ponoszonych na organizację zadań:

• wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (R.80150),
• świetlicy (R.80107),
• oddziału przedszkolnego (R.80103),
• wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( R.80149).