• SWZ
  596 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy
  17 KB
 • Załącznik nr 1a do formularza ofertowego- formularz cenowy-część I
  60 KB
 • Załącznik nr 1b do formularza ofertowego- formularz cenowy część II
  44 KB
 • Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - formularz cenowy-część III
  28 KB
 • Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - formularz cenowy -część IV
  44 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
  13 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenia zamówienia z art. 117 ust.4 pzp
  11 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  13 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ- projekt umowy
  21 KB
 • Załącznik nr 6a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I
  56 KB
 • Załącznik nr 6b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II
  45 KB
 • Załącznik nr 6c do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III
  27 KB
 • Załącznik nr 6d do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV
  43 KB