• SWZ
  692 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy na dostawy żywności w 2022
  24 KB
 • Załączniki do formularza ofertowego - FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE CZĘŚĆ od I do VII
  74 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ. - oświadczenie wykonawcy o nie podl. wykluczeniu i spełnianiu warunków
  23 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie podm. udostępn. zasoby z art. 125 ust. 5 Pzp
  21 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  13 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  13 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających z art. 117 ust. 4
  12 KB