2023

 • Bilans Jednostki Budżetowej
  271 KB
 • Informacja dodatkowa
  453 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  266 KB
 • Tabela 1.1.1 Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  616 KB
 • Tabela 1.1.2 Zmiana stanu umorzenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  614 KB
 • Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
  384 KB
 • Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze
  402 KB
 • Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu
  410 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  270 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  262 KB