2023

 • Bilans Jednostki Budżetowej
  272 KB
 • Informacja dodatkowa
  511 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  266 KB
 • Tabela 1.1.1 Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  617 KB
 • Tabela 1.1.2 Zmiana stanu umorzenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  614 KB
 • Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
  385 KB
 • Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze
  405 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  274 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  262 KB