2023

 • Bilans Jednostki Budżetowej
  270 KB
 • Informacja dodatkowa
  515 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  265 KB
 • Tabela 1.1.1 Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  619 KB
 • Tabela 1.1.2 Zmiana stanu umorzenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  621 KB
 • Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
  397 KB
 • Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze
  408 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  283 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  260 KB